دکتر مهرزاد خوش برش
Liposculpture

هنر همگذاری یا ریخت دادن به جان آدمی است که سازمایه آن کاستن و فرم دادن به حجم لطیف و لیزی است که چربی اش می خوانند که می تواند در هر اندازه ای انجام شود. از خرد تا کلان آن پیکره یا تندیسی حاصل می شود که محصول آمیزش زیبائی شناسانه اندیشه با دست توانگر پیکر تراشی که زیبائی را چنان ساز کرده که عاشقی نتیجه شگفت انگیز این هارمونی بی بدیل است.

پیکر تراشان جدید حامل این پیامند

خارج کردن چربیهای اضافی از هر ناحیه ای از بدن ، با امواج ماوراء صوت (اولتراسونیک) انجام پذیر میباشد.با این امواج می توان چربیهای اضافی پهلوها، شکم و پشت، کناره های ران ، غبغب و بازوهای خانمها و آقایان را خارج کرد.